Închide
Știri
slide 1
Seminarul regional cu genericul „Abordarea bazată pe risc în CSB/CFT a altor participanţi profesionişti participanti pe piaţa financiară nebancară”
Colaboratorii Serviciului, în comun cu reprezentanţii instituţiilor de supraveghere – Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Agenţia Servicii Publice, Camera Notarială, Uniunea Avocaţilor au participat la seminarul regional cu genericul „Abordarea bazată pe risc în combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului a altor participanţi profesionişti pe piaţa financiară nebancară”, desfășurat în perioada 22-23 noiembrie 2018 în orașul Istanbul, Turcia. Evenimentul dat a fost organizat de către Consiliul Europei și se înscrie în Programul Parteneriatului pentru buna guvernare, în cadrul căruia au participat reprezentanți ai autorităților de supraveghere a participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară din jurisdicțiile Parteneriatului Estic (Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Ucraina). Seminarul a avut drept scop eficientizarea activității autorităților de supraveghere în desfășurarea supravegherii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului conform abordării bazate pe risc. Astfel, subiectele discutate s-au referit la evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi abordarea bazată pe risc, fiind prezentate studii de caz, exerciții practice, standarde şi concepte relevante privind supravegherea bazată pe risc, evaluarea instituțională a riscurilor, etc. Totodată, au fost prezentate informații practice privind elaborarea matricelor de risc specifice domeniului, au fost discutate aspecte ale procesului de analiză şi investigație a cazurilor de spălare a banilor, în special proveniți din activități ilegale. În contextul celor expuse, necesită de menționat că actualitatea chestiunilor abordate au constituit o valoare adăugată pentru specificul de activitate a Serviciului, inclusiv a activității de supraveghere și tendințele în domeniu, fiind combinate cu spețele practice din experiența de activitate a experților din alte țări.
Vezi detalii
slide 1
Şedinţe de instruire pentru notari
Serviciul a organizat la 06 și 09 noiembrie curent, două seminare în cadrul cărora au participat 220 de notari licențiați, reprezentanții Camerei Notariale și Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, dl. Igoris Krzeckovskis în scopul implementării noii Legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22.12.2017, precum şi datorită schimbărilor sistemice operate, inclusiv în procedura de completare a formularelor, identificarea şi raportarea tranzacţiilor. Obiectivul principal al seminarelor a fost de a familiariza participanții cu prevederile Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte cu posibile elemente de spălare a banilor, precum și cu prevederile Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic. Atenţia participanților a fost atrasă în mod special asupra amendamentelor, care vor influența activitatea entităților raportoare, ca rezultat al intrării în vigoare a legii și ghidurilor menționate. Evenimentele menţionate au fost desfăşurate cu scopul facilitării procesului de cooperare cu entitățile raportoare, pentru a asigura comunicarea la toate nivelele, astfel asigurând implementarea eficientă a prevederilor noii Legi privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și a cadrului legislativ secundar aferent.
Vezi detalii
slide 1
Şedinţa de instruire pentru reprezentanţii societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali
La iniţiativa asociaţiilor de profil, în perioada 07 - 08 noiembrie curent, reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, asistaţi de Consilierul de nivel Înalt al Uniunii Europene, Igoris Krzeckovskis au desfășurat şedinţe de instruire pentru reprezentanţii societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali privind implementarea prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” şi a legislaţiei secundare. Evenimentul reprezintă o continuare a dialogului dintre Serviciu şi entităţile raportoare, prin prisma activităţii profesionale desfăşurate şi implementarea prevederilor legale la nivel practic. În special, reprezentanţii Serviciului au prezentat modul de aplicare a măsurilor de precauţie faţă de clienţi, evaluarea internă a riscurilor, tipologii de spălare a banilor, aspecte ce ţin de raportarea tranzacţiilor şi alte subiecte de interes pentru participanţi.
Vezi detalii
slide 1
A 10-a Şedinţa Plenară a Conferinței Părţilor membre (CETS-198)
În perioada 29-31 octombrie curent delegația Republicii Moldova formată din reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi a Procuraturii Anticorupţie a participat la cea dea 10-a Şedinţa Plenară a Conferinței Părţilor membre a Convenției Consiliului Europei cu privire la spălarea banilor, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite ilicit şi finanţării terorismului care a avut loc în or. Strasbourg, Franţa. În cadrul ședinței plenare COP a fost salutată ratificarea Convenţiei de către Danemarca, fiind desfășurate următoarele activităţi: - adoptarea Raportului COP revizuit privind progresele înregistrate în realizările Planului de acțiune transnațional privind criminalitatea organizată (2016 - 2020),obiective (C198-COP (2018) 2); - discutarea și adoptarea raportului tematic de monitorizare transversală al articolului 11 al Convenţiei precum şi discutarea și adoptatoarea raportului tematic de monitorizare transversală al articolului 25 alineatele (2) și (2) 25 alin. (3) al Convenţie. - examinarea proiectului raportului de progres al Belgiei şi al Maltei. - actualizarea prezentată de către Polonia a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a acquis-ului Convenției . - prezentarea actualizărilor din partea mai multor state părți cu privire la evoluția rezervărilor făcute în 2009 în legătura cu mai multe dispoziții ale Convenției și a încurajarea statelor părți privind reconsiderarea necesităţii rezervelor făcute în vederea retragerii acestora. - prezentarea implementare practică a Convenției şi a încurajat toate statele părți continuarea informării Plenului COP cu privire la experiențele în domeniu, privind punerea în aplicare a convenției. De menţionat, că au fost aleşi membrii Biroului COP pe un termen de doi ani prin vot direct al statelor membre. Astfel, şefa delegaţiei Republicii Moldova a fost aleasă în primul tur al alegerilor cu votul majorităţii, şi şefa delegaţiei Muntenegru și şeful delegaţiei Greciei în turul doi al alegerilor deschise.
Vezi detalii
slide 1
Conferinţa Internaţională „Transparenţa beneficiarului efectiv”
Reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Agenţiei Servicii Publice au participat la Conferinţa internaţională cu tematica „Transparenţa beneficiarului efectiv”, desfăşurată în perioada 30-31 octombrie 2018, în oraşul Tirana, Albania. În cadrul evenimentului au participat reprezentanţi ai unităţilor de informaţii financiare, autorităţilor de înregistrare de stat din diferite ţări şi alţi experţi internaţionali în domeniu, care au prezentat cele mai bune practici, standarde internaţionale, aspecte legale, tehnici, metode de a verifica, a înregistra, a ţine evidenţa şi a actualiza datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice şi ai întreprinzătorilor individuali la înregistrarea lor, la înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării şi la radierea acestora din Registrul de stat. De menţionat, că în cadrul conferinţei au fost discutate aspecte ce ţin de prezentarea obligatorie a informaţiei cu privire la beneficiarul efectiv şi problemele ce apar în diferite jurisdicţii în cadrul acestui proces. Totodată, a fost abordată problema creării şi menţinerii informaţiei în cadrul Registrului beneficiarilor efectivi şi problema accesării informaţiei de către părţile interesate
Vezi detalii
slide 1
Vizita Comitetului de Experţi Moneyval din cadrul Consiliului Europei in Republica Moldova
Delegaţia Comitetului de Experţi pentru evaluarea măsurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 1 – 12 octombrie 2018. Vizita respectivă constituie o parte componentă a procesului de evaluare a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru perioada anilor 2012 – 2017, în cadrul rundei a 5-a de evaluare privind conformitatea cu prevederile Recomandărilor Grupului de Acţiune Financiară (FATF/GAFI). În procesul de evaluare, delegaţia compusă din experţi specializaţi pe domeniile legal, financiar şi organe de drept a desfășurat şedinţe bilaterale cu reprezentanţii autorităţilor naţionale competente în domeniu şi sectorului privat. Urmare a activităţii experţilor urmează a fi realizat raportul de evaluare privind conformarea la prevederile standardelor internaţionale şi nivelul de eficienţă a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, cu elaborarea recomandărilor necesare pentru fortificarea întregului sistem. Raportul va fi discutat şi aprobat în cadrul Şedinţei Plenare Moneyval care va avea loc în iulie 2019.
Vezi detalii